Jaarverslag

2022

 

Open jaarverslag

Voorwoord

 

Voorwoord

 

 

Hierbij treft u het jaarverslag aan over 2022. Een jaar met ingrijpende gebeurtenissen, met grote zorgen, maar ook bijzondere zegeningen. De coronapandemie ging ook in de landen waar we werkzaam zijn naar de achtergrond. De dankbaarheid hiervoor werd vrijwel direct overschaduwd door de oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien. Een oorlog die al zoveel slachtoffers eiste, waardoor zoveel mensenlevens geraakt werden en er fysieke en/of psychische schade geleden werd. Onze gedachten zijn bij al die mensen die voor het leven getekend zijn.

H

et brute oorlogsgeweld heeft in dit verslagjaar heel veel gevraagd van de partners in Oekraïne waarmee we samenwerken en ons verbonden weten. Behoeften aan hulp kregen soms in een paar dagen tijd een geheel andere inhoud. Flexibiliteit en veerkracht werden op de proef gesteld, zowel van de partners alsook van onze medewerkers op kantoor.

Niet alleen de nood in Oekraïne vroeg onze aandacht. Ook Moldavië werd indirect betrokken bij deze oorlogssituatie. Veel vluchtelingen zochten een veilig heenkomen in dit armste land van Europa. Met alle zorgen van dien! Als laatste noem ik Armenië. De al zo lang sluimerende conflictsituatie met Azerbeidzjan laaide diverse keren op.        

Financieel sloten we dit verslagjaar af met het hoogste bedrag aan inkomsten in onze bestaansgeschiedenis, te weten € 6.400.000. Hiervan is ruim € 3.100.000 via het noodfonds Oekraïne binnengekomen. Dit enorme bedrag werd mede gerealiseerd door de professionele samenwerking met zes andere organisaties binnen het landelijke Christelijk Noodhulpcluster. Met dankbaarheid kunnen we stellen dat daarnaast ook de reguliere giften zijn toegenomen. Dit maakt stil en verwonderd.    

Deze financiële middelen stellen ons in staat nog meer inhoud te geven aan onze kernwaarden: toegewijd, ondernemend en verbindend!

Terugkijkend op het jaar 2022 komen de woorden van de Heere Jezus bij mij op:


6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen;

pas op, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren,

maar het is nog niet het einde.

13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.  

Mattheüs 24: 6 en 13 
De Heere regeert! Bij al het leed op deze aarde mogen we weten dat Zijn Koninkrijk komt, waarop gerechtigheid wonen zal! Dat brengt dan tot slot tot de persoonlijke vraag: is dat Koninkrijk ook uw en mijn verwachting? Dan zijn we werkelijk veilig, in welke omstandigheden we ook verkeren. Dat geeft vertrouwen, ook voor 2023!  

H

et brute oorlogsgeweld heeft in dit verslagjaar heel veel gevraagd van de partners in Oekraïne waarmee we samenwerken en ons verbonden weten. Behoeften aan hulp kregen soms in een paar dagen tijd een geheel andere inhoud. Flexibiliteit en veerkracht werden op de proef gesteld, zowel van de partners alsook van onze medewerkers op kantoor.

Niet alleen de nood in Oekraïne vroeg onze aandacht. Ook Moldavië werd indirect betrokken bij deze oorlogssituatie. Veel vluchtelingen zochten een veilig heenkomen in dit armste land van Europa. Met alle zorgen van dien! Als laatste noem ik Armenië. De al zo lang sluimerende conflictsituatie met Azerbeidzjan laaide diverse keren op.        

Financieel sloten we dit verslagjaar af met het hoogste bedrag aan inkomsten in onze bestaansgeschiedenis, te weten € 6.400.000. Hiervan is ruim € 3.100.000 via het noodfonds Oekraïne binnengekomen. Dit enorme bedrag werd mede gerealiseerd door de professionele samenwerking met zes andere organisaties binnen het landelijke Christelijk Noodhulpcluster. Met dankbaarheid kunnen we stellen dat daarnaast ook de reguliere giften zijn toegenomen. Dit maakt stil en verwonderd.    

Deze financiële middelen stellen ons in staat nog meer inhoud te geven aan onze kernwaarden: toegewijd, ondernemend en verbindend!

Terugkijkend op het jaar 2022 komen de woorden van de Heere Jezus bij mij op:


6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen;

pas op, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren,

maar het is nog niet het einde.

13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.  

Mattheüs 24: 6 en 13 


De Heere regeert! Bij al het leed op deze aarde mogen we weten dat Zijn Koninkrijk komt, waarop gerechtigheid wonen zal! Dat brengt dan tot slot tot de persoonlijke vraag: is dat Koninkrijk ook uw en mijn verwachting? Dan zijn we werkelijk veilig, in welke omstandigheden we ook verkeren. Dat geeft vertrouwen, ook voor 2023!  

Marc Holleman

Voorzitter

In het kort

 

2022
in het kort

 

Totale inkomsten

€ 6.434.273

Werkzaam in

6

landen

91

projecten ondersteund

76.105

kinderen, jongeren en volwassenen
ontvingen educatie

2.177

mensen ondersteund met
werk en inkomen

89.366

mensen ontvingen
maatschappelijke zorg

Geroepen om te dienen

 

Hoofdstuk 1: Ontwikkeling naar zelfredzaamheid

 

Hoofdstuk 1

 

Ontwikkeling naar
zelfredzaamheid

 

1.1 Visie, missie en kernwaarden

De naam van de organisatie is gebaseerd op de geschiedenis uit de Bijbel die we lezen in Handelingen 16:9-10. Paulus kreeg ’s nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons! Nadat Paulus dit visioen gezien had, luisterde hij naar deze oproep, omdat hij wist dat God hem geroepen had aan de Macedoniërs het Evangelie te verkondigen.

‘Geroepen om te dienen’ is de slogan die de missie en christelijke roeping van de organisatie samenvat. 

Visie

In deze gebroken wereld weten we ons vanuit de Bijbel geroepen om te dienen. God vraagt ons óm te zien naar de naasten die in kwetsbare omstandigheden leven.

Missie

Samen met lokale partnerorganisaties helpen wij onze naasten die in armoede leven om zich te ontwikkelen en een waardig bestaan te leiden. Daarbij hebben wij oog voor alle aspecten van het mens-zijn. 

Kernboodschap

Mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven.

Kernwaarden

Vanuit onze visie en missie werken we vanuit de volgende kernwaarden:

Toegewijd

We werken met aandacht, zorg en hart in Gods Koninkrijk. We werken vanuit verantwoordelijkheidsbesef en gepassioneerde betrokkenheid op elkaar, de partners en de vrijwilligers. We zijn mensgericht en zijn gecommitteerd aan het afgesproken resultaat. 

Ondernemend

Een ondernemende houding betekent dat we zaken aanpakken en verbeteren. Voortdurend nemen we initiatief, kijken we wat beter kan en hoe dat kan. We zien kansen voor efficiënter werken en verbetering, en zetten deze kansen om in acties. Ook stimuleren we onze partners om kansen te zien voor organisatieontwikkeling om zo de impact van de hulp te vergroten. Door te werken aan ondernemerschap in de projecten werken we aan eigenaarschap.

Verbindend

Vanuit onze geschiedenis hebben we een sterke geestelijke verbondenheid met christenen en kerken die geleden hebben en nog lijden onder de gevolgen van het communisme. 

We willen persoonlijke verbindingen tot stand brengen tussen mensen, onze partners, generaties, kerken, christelijke organisaties en bedrijven, zowel in binnen- als buitenland. Samenwerking met christelijke organisaties in Nederland is belangrijk voor meer impact van de hulpverlening.

1.2 Strategie

Kom over en help wil kwetsbare naasten helpen zich te ontwikkelen en hun zelfredzaamheid vergroten. De middelen die we daarvoor inzetten, zijn: educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Hierin werken wij nauw samen met overheden, christelijke organisaties (ngo’s), kerken en bedrijven, zowel in Nederland als in de landen waar we werken.

Ons werkgebied bevindt zich in de (ex-)communistische landen Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan.

 

Antonina heeft geen familie meer
en leeft in armoede

 

Lees het verhaal van Antonina

 

1.3 Koersuitspraken

Vanuit de strategie richten we ons vanaf 2020 op de aandachtsgebieden educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg.

Daarbij richten we ons op de volgende koersuitspraken:

 • ‘Ontwikkeling naar zelfredzaamheid’ wordt de focus van Kom over en help, zowel in projecten als naar partners toe en qua budget.
 • Kom over en help blijft samenwerken met lokale partners in de landen waar we nu werken, maar eventuele uitbreiding naar andere landen gaan we niet uit de weg. Kom over en help werkt in (ex-)communistische landen in Oost-Europa en Eurazië en blijft samenwerken met christelijke partners (kerken, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven) die Bijbelse normen en waarden hanteren.
 • De samenwerking met andere organisaties in Nederland wordt geïntensiveerd om de missie voor de lange termijn waar te maken.

Door de ontstane situatie in Oekraïne hebben wij ons in 2022 gebogen over de plek van noodhulp in onze strategie. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2023.

Hoofdstuk 2: Programma’s en projecten

 

 

Hoofdstuk 2

 

Programma’s 
en projecten

2.1 Ontwikkeling naar zelfredzaamheid

Om de kwetsbare naaste te helpen ontwikkelen naar zelfredzaamheid, maakt Kom over en help gebruik van drie interventiestrategieën, namelijk educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Beleidsbeïnvloeding en maatschappijopbouw zijn integrale onderdelen van deze interventiestrategieën.

Educatie

Educatie is een overkoepelende term en bestaat uit onderwijs, vorming en opvoeding. Het omvat een verscheidenheid aan activiteiten gericht op de emotionele, geestelijke, cognitieve en psychologische ontwikkeling van mensen. Kom over en help richt zich op het ondersteunen en bevorderen van educatie, zowel binnen scholen (formele educatie) als bij buitenschoolse activiteiten (informele educatie). In formele zin beogen we de toegang tot en de voltooiing van opleidingen voor kinderen, jongeren en volwassenen op reguliere onderwijsinstellingen. In informele zin zijn we gericht op het ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden, sociale interactie, houding en gedrag. 

Inkomstengenererende activiteiten

Inkomstengenererende activiteiten omvatten alle activiteiten die ondernomen worden door een individu of organisatie met het doel inkomsten te genereren, om zo in het eigen (levens)onderhoud te kunnen voorzien. Mogelijke activiteiten zijn het verstrekken van giften, leningen of microkredieten, het geven van trainingen over businessplannen of financieel beheer en het aanbieden van vakopleidingen. Kom over en help richt zich op het organiseren van inkomstengenererende activiteiten om zodoende de kwetsbare naaste te helpen ontwikkelen naar zelfredzaamheid. 


Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg omvat allerlei vormen van verzorging en praktische hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun leeftijd, beperking of omstandigheden. De zorg kan bestaan uit fysieke, emotionele of sociale ondersteuning en kan zowel tijdelijk als langdurig van aard zijn. Zo varieert het van het verstrekken van medicijnen en het geven van onderdak tot het bieden van een luisterend oor en het creëren van een netwerk. 

Werkwijze 

De projecten die Kom over en help ondersteunt, worden geselecteerd met behulp van een beoordelingsformulier. Criteria zijn onder andere de bijdrage aan ontwikkeling naar zelfredzaamheid en de aansluiting bij een of meerdere interventiestrategieën. Projectvoorstellen die voldoen aan de criteria en passen binnen het budget, worden opgenomen in de (meerjaren)begroting van Kom over en help. Gedurende de projectperiode vraagt Kom over en help haar partners om de projectresultaten te monitoren en daarover periodiek verslag uit te brengen, evenals over de bestedingen van de beschikbaar gestelde budgetten. Elk project wordt afgesloten met een uitgebreide evaluatie.  

Kom over en help werkt samen met dertig verschillende partnerorganisaties in zes landen. Aangezien elke partnerorganisatie uniek is, verschilt de manier van samenwerken per partnerorganisatie. De manier van samenwerken wordt gedifferentieerd toegepast, waarbij de kernwaarden toegewijd, ondernemend en verbindend centraal staan. 

In 2022 werden we geconfronteerd met een grote humanitaire ramp in Oekraïne, een land waar Kom over en help al meer dan 30 jaar actief is. In samenwerking met onze partnerorganisaties is vervolgens noodhulp verleend aan de slachtoffers. In verband hiermee is nagedacht over de plaats van noodhulp binnen onze strategie en hebben we beleid ontwikkeld, dat in 2023 wordt vastgesteld.

Projectuitgaven per land en per interventiestrategie (€)

EducatieInkomsten­genererende­
activiteiten
Maatschappelijke zorgTotaal
Albanië 29.556125.41649.838204.810
Armenië30.589138.92929.750199.268
Georgië102.215052.350154.565
Moldavië886.0110320.4591.206.470
Oekraïne637.27610.0001.473.2802.120.556
Oezbekistan88.5000088.500
Totaal1.774.147274.3451.925.6773.974.169

Opmerking: In dit overzicht zijn ook de uitgaven voor noodhulp in Oekraïne en Moldavië opgenomen. In 2022 is in totaal € 1.994.199 uitgegeven aan noodhulp.

2.2 Educatie

Onder de interventiestrategie Educatie vallen verschillende projecten gericht op het ondersteunen en bevorderen van onderwijs, vorming en opvoeding van kinderen, jongeren én volwassenen. Een groot deel van deze projecten bestaat uit dagopvangcentra, waar kinderen huiswerkbegeleiding, Bijbelonderwijs, een warme maaltijd en psychosociale ondersteuning krijgen. De sociale vaardigheden van duizenden kinderen en jongeren in alle zes de landen waar Kom over en help werkt, zijn daardoor verbeterd en hun gedrag ten opzichte van andere kinderen is positief veranderd. In Oezbekistan worden bijvoorbeeld sport- en spelactiviteiten ingezet om kwetsbare jongeren te helpen ontwikkelen op fysiek én mentaal vlak. Daardoor verbetert hun (mentale) gezondheid en leren ze vaardigheden die van belang zijn voor hun toekomst. Bovendien horen ze tijdens deze activiteiten over het Evangelie.    

In Oekraïne en Albanië worden verschillende rehabilitatiecentra voor mensen met een verslaving ondersteund. Ook na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, heeft het werk in de rehabilitatiecentra grotendeels doorgang kunnen vinden. Door de begeleiding die deze mannen en vrouwen in de centra krijgen, zijn zij in staat om weer een zelfstandig leven op te bouwen in de maatschappij, zónder verslaving. Ook in de opvanghuizen voor (jonge) moeders met kinderen wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid. Zij volgen, naast de dagelijkse zorg en ondersteuning die ze ontvangen, ouderschapstrainingen en ze doen praktische vaardigheden op, zoals koken en omgaan met geld. Verschillenden van hen wonen inmiddels zelfstandig, anderen vervolgen het traject in het centrum.

In Armenië hebben acht vrouwen een naaicursus kunnen volgen. Als gevolg van de cursus zijn zij bekwame en deskundige specialisten geworden die, met de nieuw opgedane kennis en vaardigheden, in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne moest de verspreiding van het educatieve tijdschrift voor kinderen ‘Noahs Ark’ gewijzigd worden. Desondanks kon de oplage met 20.000 exemplaren verhoogd worden, omdat Oekraïense kinderen meer dan ooit behoefte hadden aan afleiding en psychologische thema’s voor de verwerking van gevolgen van de oorlog. Meer dan 60.000 kinderen ontvingen het tijdschrift, met daarin allerlei leerzame verhalen, tips en creatieve opdrachten om te leren omgaan met de situatie. Voor zowel volwassenen als kinderen is het tijdschrift een rijke bron van informatie geworden.

In 2022 heeft Kom over en help 36 projecten ondersteund binnen de interventiestrategie Educatie en zijn in totaal 76.105 mensen geholpen.

Aantal mensen geholpen op het gebied van educatie

IndicatorRealisatie
Albanië 1.2601.464
Armenië423209
Georgië145194
Moldavië3.3883.291
Oekraïne48.64470.022
Oezbekistan780925
Totaal54.64076.105

2.3 Inkomstengenererende activiteiten

Binnen de interventiestrategie Inkomstengenererende activiteiten worden projecten ondersteund met het doel om individuen, families en gemeenschappen te helpen ontwikkelen naar zelfredzaamheid.

Door de aanschaf van landbouwmachines heeft een Armeense dorpsgemeenschap braakliggend land kunnen bewerken. 60 hectare landbouwgrond kon daardoor gereed gemaakt worden voor het aankomende zaaiseizoen. Naast werkgelegenheid levert dat ook inkomsten op voor tientallen gezinnen. Ook de sociale en economische situatie van lokale gemeenschappen in de Albanese regio’s Tropojë en Korçë is verbeterd. Ondernemende boeren en dienstverleners uit de toeristische sector werken samen en verhogen hun inkomsten door meer toegang tot elkaars diensten en producten.

De eerste vruchten van de kiwifarm in Albanië zijn in het verslagjaar geplukt. Dit is het begin van een inkomstengenererende boomgaard. Het grootste deel van het werk is afgerond. Nu is het belangrijk dat de bomen productief worden en de kiwi’s op de markt gebracht worden. Het doel is om met deze inkomsten het bestaande centrum voor kinderen met een beperking te ondersteunen.

In Georgië is, in samenwerking met World Partners en een lokale partnerorganisatie, begonnen met het opzetten van een varkensbedrijf. Het bedrijf beoogt een blijvend effect te hebben op de gemeenschap door het verbeteren van werkgelegenheid en lokaal ondernemerschap, terwijl ook gezinnen worden versterkt met een duurzaam inkomen. Tegelijk genereert het inkomsten voor kerkelijke activiteiten en sociale projecten in de regio.

In 2022 heeft Kom over en help 12 projecten ondersteund binnen de interventiestrategie Inkomstengenerende activiteiten. Daarmee zijn in totaal 2.177 mensen geholpen.

Aantal mensen geholpen op het gebied van inkomstengenererende activiteiten

IndicatorRealisatie
Albanië 9541.175
Armenië928941
Georgië38
Moldavië00
Oekraïne10050
Oezbekistan33
Totaal1.9882.177

2.4 Maatschappelijke zorg

De interventiestrategie Maatschappelijke zorg omvat allerlei projecten gericht op de meest kwetsbaren in de samenleving. Door het ontbreken van een sociaal vangnet, zijn veel van hen op zichzelf aangewezen. Hoewel maatschappelijke zorg lang niet altijd een oplossing is voor de complexe problemen waar deze mensen mee te maken hebben, maakt het wel degelijk verschil. (Sociaal) isolement wordt doorbroken, honger wordt gestild en acute gezondheidsproblemen worden verholpen door het verstrekken van medicijnen en de juiste zorg.

Gratis vervoer geeft ouderen in Moldavië toegang tot gezondheidszorg. De (thuis)zorg en aandacht die zij ontvangen, verbetert hun fysieke én mentale gezondheid. In Albanië krijgen kinderen met een beperking spraakles en ergotherapie, waardoor zij hun vaardigheden kunnen verbeteren.

Honderden gezinnen in Georgië, Armenië en Albanië ontvangen voedsel- en zorgpakketten om te voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. Velen van hen worden in contact gebracht met sociaal en kerkelijk werkers, waardoor ze opgenomen worden in een netwerk en bijvoorbeeld geholpen worden met het aanvragen van subsidie of identiteitsbewijzen. De bezoeken van sociaal werkers en vrijwilligers zijn voor veel gezinnen een baken van licht en een bron van hoop.

Vanuit het noodfonds, opgericht na de Russische inval in Oekraïne in februari, worden veel noodhulpprojecten in zowel Moldavië als Oekraïne ondersteund. Duizenden vluchtelingen zijn opgevangen in kerken en andere beschikbare ruimtes van partnerorganisaties. Zij worden voorzien van voedsel, kleding en andere benodigdheden. Dankzij voedseltransporten vanuit het westen naar het oosten van Oekraïne, werden meer dan 45.000 mensen van dagelijks eten voorzien.

Speciale zorg wordt besteed aan kinderen die moesten vluchten en vrouwen die afscheid moesten nemen van hun mannen en zonen. Ook is er aandacht voor de psychosociale gezondheid van Oekraïners. Honderden mensen, zowel volwassenen als kinderen, volgen online sessies gericht op traumaverwerking en het verbeteren van hun mentale gezondheid. 

In totaal heeft Kom over en help in 2022 43 projecten ondersteund binnen de interventiestrategie Maatschappelijke zorg. Op dat gebied zijn in totaal 89.366 mensen geholpen.

Aantal mensen geholpen op het gebied van maatschappelijke zorg

IndicatorRealisatie
Albanië 525540
Armenië85192
Georgië343225
Moldavië10.45913.587
Oekraïne71.69274.822
Oezbekistan00
Totaal83.10489.366

Hoofdstuk 3: Organisatie 

 

Hoofdstuk 3

Organisatie

 

3.1 Samenwerking met organisaties in Nederland

Samenwerking met andere organisaties is voor Kom over een help een van de strategische uitgangspunten. Deze samenwerking wordt de komende jaren geïntensiveerd, om de missie voor de lange termijn waar te kunnen maken. In 2022 is de samenwerking tussen Kom over en help en Dorcas gecontinueerd. Zo is er dit jaar verder gewerkt aan het voornemen om met Dorcas samen te werken op het gebied van ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld met sociale impact.

Een nieuwe samenwerking was het toetreden van Kom over en help als gastlid bij het Christelijk Noodhulpcluster (CNC) in verband met de oorlog in Oekraïne.

Kom over en help is mede-initiatiefnemer van het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). Dit platform beoogt samenwerking en afstemming van organisaties, comités en werkgroepen die in Oost-Europa werkzaam zijn op het gebied van diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De directeur van Kom over en help, Gerben Heldoorn, participeert in de stuurgroep. Ook zijn diverse medewerkers van Kom over en help betrokken bij werkgroepen van CPOE: Anne Bal is betrokken bij de werkgroep Kinderen, Gerieke Barreveld is lid van de werkgroep Oekraïne. 

De samenwerking binnen Prisma richt zich op bezinning op zending, diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, (politieke) lobby en fondsenwerving. Er is meegewerkt aan een gezamenlijke bijlage bij het Nederlands Dagblad. In 2022 is Gerben Heldoorn, directeur van Kom over en help, verkozen in het bestuur van Prisma.

Kom over en help werkt samen met kerkelijke deputaatschappen, EO Metterdaad en gehandicaptenorganisaties.

3.1 Samenwerking met organisaties in Nederland

Samenwerking met andere organisaties is voor Kom over een help een van de strategische uitgangspunten. Deze samenwerking wordt de komende jaren geïntensiveerd, om de missie voor de lange termijn waar te kunnen maken. In 2022 is de samenwerking tussen Kom over en help en Dorcas gecontinueerd. Zo is er dit jaar verder gewerkt aan het voornemen om met Dorcas samen te werken op het gebied van ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld met sociale impact.

Een nieuwe samenwerking was het toetreden van Kom over en help als gastlid bij het Christelijk Noodhulpcluster (CNC) in verband met de oorlog in Oekraïne.

Kom over en help is mede-initiatiefnemer van het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). Dit platform beoogt samenwerking en afstemming van organisaties, comités en werkgroepen die in Oost-Europa werkzaam zijn op het gebied van diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De directeur van Kom over en help, Gerben Heldoorn, participeert in de stuurgroep. Ook zijn diverse medewerkers van Kom over en help betrokken bij werkgroepen van CPOE: Anne Bal is betrokken bij de werkgroep Kinderen, Gerieke Barreveld is lid van de werkgroep Oekraïne. 

De samenwerking binnen Prisma richt zich op bezinning op zending, diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, (politieke) lobby en fondsenwerving. Er is meegewerkt aan een gezamenlijke bijlage bij het Nederlands Dagblad. In 2022 is Gerben Heldoorn, directeur van Kom over en help, verkozen in het bestuur van Prisma.

Kom over en help werkt samen met kerkelijke deputaatschappen, EO Metterdaad en gehandicaptenorganisaties.

3.2 Organisatie 

Kom over en help werkt samen met overheden, christelijke organisaties (ngo’s), kerken en bedrijven, zowel in Nederland als in de landen waar we werken. Samenwerking vindt plaats op basis van een gedeelde christelijke visie, gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en heeft als doel mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven.

Kom over en help werkt samen met partners die de christelijke missie om de naaste te dienen van harte delen en uitdragen. Christelijke ngo’s werken vaak samen met lokale kerken en overheden of worden gestimuleerd dat (meer) te doen. Ook vindt er voortdurend onderlinge afstemming plaats over het te voeren beleid van zowel partners als Kom over en help. Kom over en help en haar partners hechten waarde aan betrouwbaarheid en (financiële) transparantie. Ook expertise is belangrijk voor beide partijen. Kom over en help en haar partners leren veel van elkaar. Kom over en help investeert ook voortdurend in de versterking van de kwaliteit en manier van werken van de partnerorganisaties, om zo de impact van de hulp te vergroten.

In 2022 zijn, na de covid-pandemie, de werkbezoeken weer afgelegd. Er zijn bezoeken gebracht aan Albanië, Moldavië, Georgië, Oekraïne en Armenië. Verder zijn er opnieuw online partnermeetings georganiseerd.

3.3 Medewerkers

Een gedreven team voert de dagelijkse werkzaamheden uit. Per 31 december 2022 was de arbeidsomvang 6,3 fte voor vaste medewerkers en 0,8 fte over medewerkers die als zzp’er voor Kom over en help werken.

Gerieke Barreveld, Anne Bal en Gerben Heldoorn vormen het deelteam Programma’s. Zij onderhouden de contacten met de partnerorganisaties.  

Het deelteam Communicatie en Fondsenwerving bestaat uit drie medewerkers: Laurens Sok (beleidsmedewerker), André Zoutewelle (relatiebeheerder zakelijke markt) en Nelleke Boonzaaijer (medewerker communicatie en fondsenwerving met focus particuliere donateurs). Er is in dit team een vacature voor een medewerker office support.

Vrijwilligerscoördinator Marijke Gorter is per 1 januari 2023 opgevolgd door Monica Burger. André Haase is onze controller en Marianne van Strien applicatiebeheerder. Annet van Dijk is administratief medewerker, verantwoordelijk voor de donateursadministratie. 

3.2 Organisatie 

Kom over en help werkt samen met overheden, christelijke organisaties (ngo’s), kerken en bedrijven, zowel in Nederland als in de landen waar we werken. Samenwerking vindt plaats op basis van een gedeelde christelijke visie, gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en heeft als doel mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven.

Kom over en help werkt samen met partners die de christelijke missie om de naaste te dienen van harte delen en uitdragen. Christelijke ngo’s werken vaak samen met lokale kerken en overheden of worden gestimuleerd dat (meer) te doen. Ook vindt er voortdurend onderlinge afstemming plaats over het te voeren beleid van zowel partners als Kom over en help. Kom over en help en haar partners hechten waarde aan betrouwbaarheid en (financiële) transparantie. Ook expertise is belangrijk voor beide partijen. Kom over en help en haar partners leren veel van elkaar. Kom over en help investeert ook voortdurend in de versterking van de kwaliteit en manier van werken van de partnerorganisaties, om zo de impact van de hulp te vergroten.

In 2022 zijn, na de covid-pandemie, de werkbezoeken weer afgelegd. Er zijn bezoeken gebracht aan Albanië, Moldavië, Georgië, Oekraïne en Armenië. Verder zijn er opnieuw online partnermeetings georganiseerd.

3.3 Medewerkers

Een gedreven team voert de dagelijkse werkzaamheden uit. Per 31 december 2022 was de arbeidsomvang 6,3 fte voor vaste medewerkers en 0,8 fte over medewerkers die als zzp’er voor Kom over en help werken.

Gerieke Barreveld, Anne Bal en Gerben Heldoorn vormen het deelteam Programma’s. Zij onderhouden de contacten met de partnerorganisaties.  

Het deelteam Communicatie en Fondsenwerving bestaat uit drie medewerkers: Laurens Sok (beleidsmedewerker), André Zoutewelle (relatiebeheerder zakelijke markt) en Nelleke Boonzaaijer (medewerker communicatie en fondsenwerving met focus particuliere donateurs). Er is in dit team een vacature voor een medewerker office support.

Vrijwilligerscoördinator Marijke Gorter is per 1 januari 2023 opgevolgd door Monica Burger. André Haase is onze controller en Marianne van Strien applicatiebeheerder. Annet van Dijk is administratief medewerker, verantwoordelijk voor de donateursadministratie. 

Directeur Gerben Heldoorn is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kantoor. Naast zijn werkzaamheden voor Kom over en help is hij fractievoorzitter van SGP Woudenberg en lid van de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort.

Binnen het team van Kom over en help is veel aandacht voor eigen verantwoordelijkheid. Tegelijk is goede samenwerking en synergie belangrijk om te werken aan de doelen van onze organisatie, zodat we concreet gestalte geven aan onze kernwaarden: toegewijd, ondernemend en verbindend.

Sinds 2013 is er een externe vertrouwenspersoon. Ook in 2022 was er voor hem geen aanleiding om in actie te komen. Er is een nieuwe klachtenregeling vastgesteld.

Kom over en help hanteert voor de medewerkers de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met enkele aanvullingen en kleine wijzigingen. De medewerkers worden beloond op basis van een functiewaarderingssysteem en de salarisschalen behorend bij deze arbeidsvoorwaardenregeling.

Het bestuur van de stichting heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de vaststelling van het beleid is voor de functiewaardering gebruikgemaakt van de zogenaamde ODRP-methode, een specifiek op de overheid gerichte methode.

Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd.

De totale salariskosten van de directeur bedroegen in 2022 € 101.078 (inclusief werkgeversdeel sociale lasten en pensioenlasten). Er bestaat geen bonusregeling. Uitgangspunt voor de beloningstoets is de zogenoemde ‘Basis Score voor Directiefuncties’ (BSD-score) binnen de regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. 

Voor Kom over en help is de BSD-score bepaald op 345 punten.

Het bruto jaarinkomen (€ 80.980) van de directeur is in 2022 ruim lager dan het van toepassing zijnde maximum (€ 105.101). Kom over en help voldoet daarmee aan de beloningsregeling voor goededoelenorganisaties.

Ter afsluiting nog enkele personele gegevens:

 • Het ziektepercentage is in 2022 laag, namelijk 1,0% (in 2018: 6,1%, 2019: 8,9%, 2020: 1,3%, 2021: 1,9).
 • Twee medewerkers zijn in het bezit van een certificaat voor bedrijfshulpverlener.
 • Per 31 december 2022 is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 37,5 jaar (in 2018: 43,9 jaar, 2019: 43,6 jaar. 2020: 40,4 jaar, 2021: 39,5 jaar).

3.4 Vrijwilligers

De inzet van onze vrijwilligers getuigt van grote betrokkenheid en wordt zeer gewaardeerd. We hebben ongeveer 185 vrijwilligers.  

De vrijwilligers doen zeer divers werk. Een paar voorbeelden van wat zij doen: het verwerken van wijzigingen in de donateursadministratie, het inzamelen van kleding, het organiseren van activiteiten en het maken van foto’s en video’s.

Het is belangrijk om elke vrijwilliger te kennen, zodat deze op de juiste plaats en op het juiste moment kan worden ingezet, en zodat ook elke vrijwilliger adequate ondersteuning kan worden geboden. Er is een vrijwilligerscoördinator die deze taak, samen met het team, vervult.

3.5 Bestuur

De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur van Kom over en help zijn vastgelegd in een bestuursstatuut. Het bestuur is volgens het bestuursstatuut het beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan. In de statuten zijn clausules opgenomen die functievermenging en afhankelijkheidsconflicten voorkomen, conform de CBF-richtlijnen. In 2021 heeft er een uitgebreide bestuursevaluatie plaatsgevonden onder leiding van een extern consultant. In 2022 heeft een korte evaluatie in een bestuursvergadering plaatsgevonden.

Op 31 december 2022 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • Dhr. T.M. (Marc) Holleman, voorzitter
  Eigenaar Drieklomp Financieel Adviseurs.
 • Drs. J.M. (Jan-Marc) Stam CPC, secretaris
  Director Finance & IT bij stichting ZOA, diaken Hervormde Gemeente te Veenendaal en lid commissie Toetsing van de GZB.
 • Drs. A.P. (Ton) de Jong, penningmeester
  Principal Credit Riskmanager ING Bank, diaken Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordeloos, voorzitter raad van toezicht RMU, lid Investment Comité Fair Factory Development Fund (onderdeel Incluvest, Stichting Woord en Daad).  
 • Dhr. F.J. van den Bunt, lid
  Vervroegd pensioen, zzp’er fondsenwerving USA, beheerder Inloophuis Bij Elim Amersfoort, lid team Op Tijd Erbij Amersfoort, budgetcoach vrijwilliger ANWB AutoMaatje Leusden. 
 • Dhr. J. (Jaap) van Dam, lid
  Zelfstandig communicatieadviseur, voorzitter Jeugdraad Hervormde Gemeente Woudenberg.
 • Mw. E.M. (Ellen) van den Hil MPH, lid
  Programma-manager Leger des Heils, bestuurslid TAK Foundation (Kenia), lid van adviescommissie Effata (Nigeria/Guinee-Bissau), lid van de zendingscommissie PKN Sliedrecht, bestuurslid Van Rijswijk Fonds.   
 • Mr. dr. M.P. (Maria) de Jong-de Kruijf, lid 
  Juridisch adviseur jeugdbescherming bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, docent afdeling Jeugdrecht bij Universiteit Leiden, secretaris klachtencommissie Eleos, lid raad van toezicht Driestar-Wartburg.

De directeur wordt bijgestaan door een aantal adviescommissies, zoals de beleidscommissie, de financiële commissie, de commissie samenwerking met andere organisaties en de personeelscommissie.

3.6 Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling bestond op 31 december 2022 uit de volgende personen:

G.J. Baan, Mijnsheerenland; ds. G. Gerritsen, Barneveld; ds. J. Joppe, Barneveld; ds. M. Krijgsman, De Beek-Uddel, ds. E. van den Noort, Nijkerk; ds. H. Polinder, Urk.

 

Een menswaardig bestaan voor Marinela

 

Lees het verhaal van Marinela

 

3.5 Bestuur

De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur van Kom over en help zijn vastgelegd in een bestuursstatuut. Het bestuur is volgens het bestuursstatuut het beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan. In de statuten zijn clausules opgenomen die functievermenging en afhankelijkheidsconflicten voorkomen, conform de CBF-richtlijnen. In 2021 heeft er een uitgebreide bestuursevaluatie plaatsgevonden onder leiding van een extern consultant. In 2022 heeft een korte evaluatie in een bestuursvergadering plaatsgevonden.

Op 31 december 2022 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • Dhr. T.M. (Marc) Holleman, voorzitter
  Eigenaar Drieklomp Financieel Adviseurs.
 • Drs. J.M. (Jan-Marc) Stam CPC, secretaris
  Director Finance & IT bij stichting ZOA, diaken Hervormde Gemeente te Veenendaal en lid commissie Toetsing van de GZB.
 • Drs. A.P. (Ton) de Jong, penningmeester
  Principal Credit Riskmanager ING Bank, diaken Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordeloos, voorzitter raad van toezicht RMU, lid Investment Comité Fair Factory Development Fund (onderdeel Incluvest, Stichting Woord en Daad).  
 • Dhr. F.J. van den Bunt, lid
  Vervroegd pensioen, zzp’er fondsenwerving USA, beheerder Inloophuis Bij Elim Amersfoort, lid team Op Tijd Erbij Amersfoort, budgetcoach vrijwilliger ANWB AutoMaatje Leusden. 
 • Dhr. J. (Jaap) van Dam, lid
  Zelfstandig communicatieadviseur, voorzitter Jeugdraad Hervormde Gemeente Woudenberg.
 • Mw. E.M. (Ellen) van den Hil MPH, lid
  Programma-manager Leger des Heils, bestuurslid TAK Foundation (Kenia), lid van adviescommissie Effata (Nigeria/Guinee-Bissau), lid van de zendingscommissie PKN Sliedrecht, bestuurslid Van Rijswijk Fonds.   
 • Mr. dr. M.P. (Maria) de Jong-de Kruijf, lid 
  Juridisch adviseur jeugdbescherming bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, docent afdeling Jeugdrecht bij Universiteit Leiden, secretaris klachtencommissie Eleos, lid raad van toezicht Driestar-Wartburg.

De directeur wordt bijgestaan door een aantal adviescommissies, zoals de beleidscommissie, de financiële commissie, de commissie samenwerking met andere organisaties en de personeelscommissie.

3.5 Bestuur

De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur van Kom over en help zijn vastgelegd in een bestuursstatuut. Het bestuur is volgens het bestuursstatuut het beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan. In de statuten zijn clausules opgenomen die functievermenging en afhankelijkheidsconflicten voorkomen, conform de CBF-richtlijnen. In 2021 heeft er een uitgebreide bestuursevaluatie plaatsgevonden onder leiding van een extern consultant. In 2022 heeft een korte evaluatie in een bestuursvergadering plaatsgevonden.

Op 31 december 2022 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • Dhr. T.M. (Marc) Holleman, voorzitter
  Eigenaar Drieklomp Financieel Adviseurs.
 • Drs. J.M. (Jan-Marc) Stam CPC, secretaris
  Director Finance & IT bij stichting ZOA, diaken Hervormde Gemeente te Veenendaal en lid commissie Toetsing van de GZB.
 • Drs. A.P. (Ton) de Jong, penningmeester
  Principal Credit Riskmanager ING Bank, diaken Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordeloos, voorzitter raad van toezicht RMU, lid Investment Comité Fair Factory Development Fund (onderdeel Incluvest, Stichting Woord en Daad).  
 • Dhr. F.J. van den Bunt, lid
  Vervroegd pensioen, zzp’er fondsenwerving USA, beheerder Inloophuis Bij Elim Amersfoort, lid team Op Tijd Erbij Amersfoort, budgetcoach vrijwilliger ANWB AutoMaatje Leusden. 
 • Dhr. J. (Jaap) van Dam, lid
  Zelfstandig communicatieadviseur, voorzitter Jeugdraad Hervormde Gemeente Woudenberg.
 • Mw. E.M. (Ellen) van den Hil MPH, lid
  Programma-manager Leger des Heils, bestuurslid TAK Foundation (Kenia), lid van adviescommissie Effata (Nigeria/Guinee-Bissau), lid van de zendingscommissie PKN Sliedrecht, bestuurslid Van Rijswijk Fonds.   
 • Mr. dr. M.P. (Maria) de Jong-de Kruijf, lid 
  Juridisch adviseur jeugdbescherming bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, docent afdeling Jeugdrecht bij Universiteit Leiden, secretaris klachtencommissie Eleos, lid raad van toezicht Driestar-Wartburg.

De directeur wordt bijgestaan door een aantal adviescommissies, zoals de beleidscommissie, de financiële commissie, de commissie samenwerking met andere organisaties en de personeelscommissie.

3.6 Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling bestond op 31 december 2022 uit de volgende personen:

G.J. Baan, Mijnsheerenland; ds. G. Gerritsen, Barneveld; ds. J. Joppe, Barneveld; ds. M. Krijgsman, De Beek-Uddel, ds. E. van den Noort, Nijkerk; ds. H. Polinder, Urk.

Hoofdstuk 4: Financiële resultaten

 

 

Hoofdstuk 4

 

Financiële 
resultaten,

financieel beleid en maatschappelijke waarden en eisen

4.1 Resultaten 2022

Realisatie 2022 versus begroting 2022

Het saldo van de staat van baten en lasten over 2022 is € 1.321.074 positief, terwijl een saldo van € 223.000 negatief was begroot.

De som van de baten in 2022 – inclusief de financiële baten en lasten – is € 1.887.579 hoger dan begroot. De som van de lasten in 2022 is € 343.505 hoger dan begroot.

Het grote positieve saldo van baten en lasten houdt verband met de baten noodfonds Oekraïne ter grootte van € 3.121.986. De verdeling van de baten 2022 tussen regulier en noodfonds Oekraïne is opgenomen in bijlage 1, ‘Begroting 2023’.


Realisatie 2022 versus realisatie 2021

De totale baten waren in 2022, grotendeels als gevolg van de baten noodfonds Oekraïne, fors hoger dan in het voorgaande jaar.

We zijn de Heere God dankbaar voor de vele en royaal ontvangen gelden in 2022 en voor het feit dat wij daardoor – in vertrouwen op en afhankelijkheid van Hem – onze naasten in de landen waar we werken opnieuw hebben mogen dienen en bemoedigen in woord en daad.

Het volgende overzicht laat de verdeling in doelgroepen zien van de algemene giften. De algemene giften betreffen de geworven baten exclusief nalatenschappen, baten van andere fondsenwervende instellingen (zoals EO Metterdaad) en baten in natura (zoals verkoop kleding).

Algemene giften 2022

Realisatie 2022Begroting 2022Realisatie 2021
Doelgroep
Particuliere donateurs2.764.9582.252.0001.682.187
Jongeren10.00020.000-
Bedrijven839.529715.000491.487
Kerken en verenigingen682.762342.500176.817
Comités en werkgroepen179.731150.000135.897
Stichtingen en vermogensfondsen428.296315.000133.170
Onderwijs 205.521100.00031.215
Totaal5.110.7973.894.5002.650.773
Comités en werkgroepen
Vino si Vezi (Kom en Zie) te Woudenberg88.00060.00060.000
Vrienden van Zhitomir te Sliedrecht28.00040.00028.000
Werkgroep Bunschoten52.80236.00041.518
Plaatselijk comité Alblasserdam8.00011.0005.500
Overige 2.9293.000879
Totaal179.731150.000135.897
 • Het aantal opgehaalde kilo’s kleding bedroeg over 2022 208.870, ruim 6% meer dan over 2021. De prijs per kilo bedroeg gedurende 2022 gemiddeld circa € 0,55. Eind 2022 bedroeg deze € 0,60.
Realisatie 2022Begroting 2022Verschil
BATEN
Particuliere donateurs en jongeren2.774.9582.272.000502.958
Nalatenschappen84.53790.000-5.463
Bedrijven839.529715.000124.529
Andere organisaties zonder winststreven2.627.9111.373.0001.254.911
Verkoop kleding107.338100.0007.338
Totaal6.434.2734.550.0001.884.273
LASTEN
Besteed aan programma's4.658.7294.299.610359.119
Wervingskosten309.477305.5903.887
Kosten beheer en administratie143.299162.800-19.501
Totaal5.111.5054.768.000343.505
Financiële baten en lasten-1.694-5.0003.306
Saldo van baten en lasten1.321.074-223.0001.544.074
 • De geplande bestedingen zijn hoofdzakelijk allemaal uitgevoerd.
 • De kosten van bewustwording en werving zijn licht hoger dan begroot, met name door de kosten van fondswerving voor het noodfonds Oekraïne.
 • De kosten voor beheer en administratie (waaronder de loonkosten) zijn lager dan begroot.

4.2 Ratio’s bestedingen en kosten

Realisatie 2022Begroting 2022Realisatie 2021
a. Wervingsratio
Wervingskosten in % van de geworven baten4,9%6,9%10,4%
b. Bestedingsratio baten (bruto)
Bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten (inclusief toerekening van kosten)84,3%94,5%88,3%
c. Bestedingsratio baten (netto)
Bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten (exclusief toerekening van kosten) 74,6%82,6%71,2%
d. Bestedingsratio lasten
Bestedingen aan de doelstelling in % van de totale lasten91,1%90,2%84,9%
e. Ratio kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten2,8%3,4%4,7%

Toelichting

a. De wervingsratio ligt beduidend lager dan begroot, als gevolg van de fors hogere baten, bij vrijwel gelijkblijvende kosten van werving. Voor de vergelijking van de wervingsratio 2022 met die van 2021 geldt hetzelfde.

b. De bestedingsratio’s baten (bruto en netto) zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, berekend met inachtneming van de mutatie van het bestemmingsfonds projecten. Dit leidt tot een zuiverder ratio, aangezien er op deze wijze “matching” plaatsvindt tussen bestedingen en baten.

c. De bestedingsratio’s baten (bruto en netto) zijn lager uitgekomen ten opzichte van de begroting, aangezien de baten relatief meer zijn toegenomen dan de bestedingen.

d. De bestedingsratio lasten is hoger dan begroot en dan voorgaand jaar, aangezien de bestedingen aan de doelstelling zijn toegenomen, bij vrijwel gelijkblijvende kosten van de eigen organisatie.

e. Hetzelfde geldt voor de lagere ratio kosten beheer en administratie.

4.3 Beleid voor reserves en fondsen

Het beleid is erop gericht de reserves en fondsen zo laag mogelijk te houden. Immers, giften worden gegeven om te besteden. Daarnaast dienen uiteraard wel voldoende reserves te worden aangehouden in verband met de continuïteit van de organisatie.

Voor de baten uit nalatenschappen geldt verder dat deze – bij grotere bedragen – pas besteed kunnen worden na bijschrijving op de bankrekening. Dit ter voorkoming van een liquiditeitsprobleem. Totdat de besteding kan plaatsvinden, maken deze baten deel uit van de continuïteitsreserve.

4.4 Beleggingsbeleid

Het beleid is erop gericht het saldo liquide middelen zo laag mogelijk te houden. Van de giften van particuliere donateurs wordt jaarlijks rond 35% in het vierde kwartaal, en daarvan weer circa 50% in de maand december, ontvangen. Vandaar dat het saldo per jaareinde een minder goede afspiegeling geeft van het werkelijke verloop van de liquide middelen gedurende het jaar.

Het bestuur heeft in 2007 het volgende beleid vastgesteld:

 1. Gelden mogen niet worden belegd, maar uitsluitend zonder risico worden uitgezet op lopende rekeningen, spaarrekeningen en kortlopende termijndeposito’s en dergelijke. In het kader van de depositogarantieregeling zijn spaartegoeden gegarandeerd tot €100.000 per bank.
 2. Gelden mogen, gerekend naar de situatie per 1 januari van een jaar, maximaal voor 60% en maximaal voor een periode van één jaar worden vastgezet; de overige gelden dienen direct opvraagbaar te zijn.

Alle geldmiddelen staan op bankrekeningen die direct opvraagbaar zijn.       

4.5 Projectbestedingen: rapportage en controle

Er is controle op de bestedingen van de projectgelden die de lokale partnerorganisaties ontvangen. Hierbij zijn de centrale vragen: worden de doelgroepen bereikt en worden de doelen behaald zoals overeengekomen? De controleprocessen worden vastgelegd, er wordt gerapporteerd, er worden audits gedaan, tijdens werkbezoeken en rapportagemomenten worden checks op de boekhouding gedaan en ontvangers van hulp worden bezocht.

Hoofdregel is dat de gelden per bank rechtstreeks aan de betrokken partners worden overgemaakt. Als dit niet veilig is, wordt gebruikgemaakt van andere partijen die zorgen voor betaling. Een laatste optie is dat de gelden, rekening houdend met de geldende (douane)regels, contant worden betaald. Aan de hand van rapportageformulieren leggen de partners aan Kom over en help verantwoording af over de besteding van de ontvangen hulp. Periodieke controle ter plaatse geeft zicht op de uitvoering en de voortgang van de hulpverlening. Impactmeting, waarbij overleg met de hulpontvangers plaatsvindt, geeft inzicht in de effectiviteit van de hulp. Er is jaarlijks financiële controle bij partnerorganisaties door externe audits. Op deze manier is het mogelijk om verantwoording af te leggen aan donateurs en fondsen.

Bij nieuwe projectaanvragen door partners wordt getoetst of deze binnen de kaders van het beleid, de kwaliteitscriteria en de begroting passen. Het aangaan van samenwerking met nieuwe partners en/of het beëindigen van partnerrelaties vindt plaats op basis van partnercriteria en kan alleen na bestuursbesluit.

Kom over en help blijft, samen met haar partners, werken aan kwaliteitsontwikkeling. Het gaat daarbij vooral om de effectiviteit en de impact van de hulpverlening.

Vanaf 2020 is er meer differentiatie toegepast bij de verschillende partners, mede op basis van de uitkomsten van de evaluatietool voor organisatieontwikkeling. Zo is er onderscheid gemaakt in de rapportagefrequentie en de begeleiding bij organisatieontwikkeling.

4.6 Intern beheerssysteem

Er is een interne controlefunctionaris aangesteld, die de geldende procedures en richtlijnen van de belangrijkste en kritische processen binnen de financieel-administratieve organisatie toetst op werking en uitvoering. De processen zijn vastgelegd in het Handboek Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC).

In 2022 zijn alle onderdelen uit het handboek gecontroleerd, waaronder:

 • Xperiencereizen en scholenacties;
 • periodieke giften en specifieke toezeggingen;
 • projectaanvragen;
 • controle en registratie van bestede gelden;
 • financiële rapportages;
 • kosten en inkopen;
 • nalatenschappen;
 • incasso’s;
 • geldbestellingen;
 • contante uitgaven en opmaak kas;
 • bankbetalingen naar de landen waar we werken.

4.7 Risicomanagement en rapportage

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. Interne controle en de (half)jaarlijkse controle door de accountant borgen de betrouwbaarheid van de uitvoering van de procedures, de vastlegging en verwerking van de ontvangsten en giften, en juiste verantwoording van de bestedingen. Bij de beleidsuitvoering spelen risico’s op het gebied van onder andere financiën, strategie, imago, bestedingen, fondsenwerving en toezicht een belangrijke rol. Een tijdige signalering is van groot belang. Maandelijks wordt er een overzicht van de inkomsten gemaakt. Dit wordt gedeeld met het team en het bestuur. Per kwartaal worden de projectrapportages in het deelteam Programma’s besproken aan de hand van een monitoringsplan en de parallel lopende financiële rapportages. Analyse van de gegevens kan aanleiding zijn tot beleidsaanpassing. Er is een uitgebreide risicoanalyse gemaakt voor onder andere de onderwerpen: baten, personeel, fraude en corruptie, en imago, inclusief een financiële vertaling van die risico’s.

Op basis van de risicoanalyse wordt jaarlijks de hoogte van de continuïteitsreserve beoordeeld en bepaald. Als belangrijkste risicogebieden en genomen beheersmaatregelen zijn te noemen:

 • Risico: minder inkomsten, aanpassen van de begroting. De kans daarop is gemiddeld, de impact groot.
  Genomen beheersmaatregelen: beleid fondsenwerving, maandelijkse inkomstenanalyse, minder toezeggen aan partners dan begroot, besteding van werkbudgetten uitstellen.
 • Risico: verlies van donoren. De kans daarop is gering, de impact groot.
  Genomen beheersmaatregelen: bewaken identiteit, transparantie, keurmerk, communicatiebeleid, klachtenprocedure.
 • Risico: doelgroep wordt niet bereikt, fraude. De kans daarop is gemiddeld, de impact groot.
  Genomen beheersmaatregelen: beoordelen van de partner vooraf, jaarlijkse evaluatie van de projecten zowel inhoudelijk als financieel, eis van externe audit bij partners, jaarlijkse werkbezoeken.

4.8 Certificaat Erkend Goed Doel

In 2016 is de Erkenningsregeling Goede Doelen ingevoerd. Donateurs en andere publieke belanghebbenden kunnen daarmee in één oogopslag zien of er voldaan wordt aan alle kwaliteitseisen en of de zaken op orde zijn. Het CBF is de onafhankelijke toezichthouder en controleert of goededoelenorganisaties zich houden aan de normen van de Erkenningsregeling. Kom over en help heeft de CBF-erkenning: “De werving voor en besteding van fondsen bij stichting Kom over en help voldoet aan normen van de Erkenningsregeling. De stichting mag zich ‘Erkend Goed Doel’ noemen”, aldus het certificaat. Het hebben van een erkenning is een voorwaarde voor het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland. Jaarlijks vindt er een controle plaats door het CBF. In het verslagjaar is de erkenning van Kom over en help voor vier jaar gecontinueerd.

Kom over en help heeft de principes en eisen van goed bestuur en governance die Goede Doelen Nederland voorschrijft, in meerdere statuten, gedragscodes, richtlijnen en procedures vastgelegd en verankerd. De belangrijkste daarvan zijn openbaar en zichtbaar op de website.

4.9 Maatschappelijke waarden en eisen

Kom over en help heeft een maatschappelijke missie en doelstelling met het dienen van de kwetsbare naasten.

Daarnaast wordt bij de uitvoering en besteding bewust ingezet op maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. In het verleden is besloten tot verdere digitalisering, minder papierverbruik en aanschaf van ledverlichting.

Verder wordt veel gebruikte kleding ingezameld, die wordt doorverkocht aan opkopers in Nederland.

Medio 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden, een privacywet die geldt in de hele Europese Unie. Kom over en help is AVG-proof: ze voldoet aan de wettelijke eisen. Het databeveiligingsbeleid is geactualiseerd en vastgelegd in een protocol. Een privacystatement zorgt voor de rechten van alle betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Een laatste element ziet op de nieuwe eisen van het CBF rond integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Dit heeft geresulteerd in het integriteitsbeleid in 2020. 

Er is een interne vertrouwenspersoon en een externe klachtencommissie, samen met andere Prisma-leden. Ook richting partnerorganisaties en als het gaat om reizen in het buitenland zijn op dit punt afspraken gemaakt.

Hoofdstuk 5: De achterban

 

Hoofdstuk 5

De achterban

 

Mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven. In 2022 heeft deze slogan een diepere dimensie gekregen, door de grootschalige Russische inval in Oekraïne. Dankzij de trouwe steun van onze achterban hebben we in het leven van veel mensen het verschil kunnen maken. We zijn enorm dankbaar voor de warme betrokkenheid. Ook dit jaar hebben we ingezet op het versterken van de relatie en het vergroten van de betrokkenheid. In dit hoofdstuk leest u een samenvatting van de activiteiten die hiervoor zijn ondernomen.


5.1 Bewustwording en fondsenwerving 

Met onze diverse communicatiemiddelen brengen we de problematiek in ons werkgebied dicht bij de mensen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor veel onrust en instabiliteit in de regio. We hebben daarbij gemerkt dat ons werk erg relevant en urgent is. Dit jaar heeft het noodfonds, waar de noodhulp aan Oekraïne uit gefinancierd wordt, een prominente plaats ingenomen in ons mailprogramma en de communicatie-uitingen. In de verhalen die we delen, staat vaak een persoon uit een van onze projecten centraal. Het doel is om aan te tonen dat de hulp noodzakelijk is én om inzicht te geven in de impact van onze hulpverlening. Op deze manier betrekken we donateurs bij ons werk en vragen we hun om een bijdrage te geven, zodat we meer mensen kunnen helpen. Bewustwording en fondsenwerving gaan dan ook vaak samen op.

5.2 Fondsenwerving 

 

5.2.1 Particuliere donateurs 

Particuliere donateurs vormen onze grootste doelgroep als het gaat om fondsenwerving. Dit geldt zowel qua aantal als qua inkomsten. Al jarenlang leveren zij een substantiële bijdrage aan ons werk. De baten uit deze doelgroep bedroegen in 2022 ruim € 2.7 miljoen. Daarnaast is er ruim € 84.500 vanuit nalatenschappen ontvangen.

We hebben in dit jaar 4.016 nieuwe donateurs verwelkomd. Daarvan hebben 2.218 mensen een eerste gift gegeven voor het noodfonds Oekraïne. Middelen die worden ingezet om de achterban te vergroten, zijn onder andere bijsluiters en online campagnes. Nieuwe donateurs volgen een kennismakingsprogramma, de zogenoemde donorjourney.

5.2.2 Campagnes

De campagne ‘Werken aan morgen’ heeft dit jaar niet plaatsgevonden vanwege de oorlog in Oekraïne. Hiervoor in de plaats zijn er diverse mailingen uitgegaan voor het noodfonds.

In oktober is de jaarlijkse wintercampagne wel weer van start gegaan. In deze campagne staan kinderen uit Oekraïne centraal die in de dagopvangcentra een warme maaltijd en huiswerkbegeleiding krijgen. De inkomsten zijn dit jaar erg hoog uitgevallen.

In het kader van de wintercampagne is op 1 december een online donateursbijeenkomst georganiseerd. Live keken rond de 200 mensen mee en ook na die tijd is de uitzending vaak bekeken (in totaal 1.500 keer). Van verschillende donateurs hebben we positieve reacties op de bijeenkomst gekregen.

5.2.1 Particuliere donateurs

Particuliere donateurs vormen onze grootste doelgroep als het gaat om fondsenwerving. Dit geldt zowel qua aantal als qua inkomsten. Al jarenlang leveren zij een substantiële bijdrage aan ons werk. De baten uit deze doelgroep bedroegen in 2022 ruim € 2.7 miljoen. Daarnaast is er ruim € 84.500 vanuit nalatenschappen ontvangen.

We hebben in dit jaar 4.016 nieuwe donateurs verwelkomd. Daarvan hebben 2.218 mensen een eerste gift gegeven voor het noodfonds Oekraïne. Middelen die worden ingezet om de achterban te vergroten, zijn onder andere bijsluiters en online campagnes. Nieuwe donateurs volgen een kennismakingsprogramma, de zogenoemde donorjourney.

5.2.2 Campagnes

De campagne ‘Werken aan morgen’ heeft dit jaar niet plaatsgevonden vanwege de oorlog in Oekraïne. Hiervoor in de plaats zijn er diverse mailingen uitgegaan voor het noodfonds.

In oktober is de jaarlijkse wintercampagne wel weer van start gegaan. In deze campagne staan kinderen uit Oekraïne centraal die in de dagopvangcentra een warme maaltijd en huiswerkbegeleiding krijgen. De inkomsten zijn dit jaar erg hoog uitgevallen.

In het kader van de wintercampagne is op 1 december een online donateursbijeenkomst georganiseerd. Live keken rond de 200 mensen mee en ook na die tijd is de uitzending vaak bekeken (in totaal 1.500 keer). Van verschillende donateurs hebben we positieve reacties op de bijeenkomst gekregen.

 

5.2.3 Ondernemers

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de projecten in dat land. Een aantal inkomstengenererende activiteiten moest worden uitgesteld. We zijn verwonderd over de bijdragen die vanuit bedrijven aan het noodfonds zijn gegeven. Hieruit blijkt de betrokkenheid op onze visie en missie. Een groot aantal nieuwe bedrijven heeft ons ondersteund, waardoor het bedrijvennetwerk in 2022 verder is gegroeid. 

Bijzondere ervaringen hebben we opgedaan tijdens een door CCI (Christian Council International) georganiseerde ondernemersreis naar Armenië en twee werkbezoeken naar respectievelijk Albanië en Georgië. De ontmoetingen met de lokale partners zorgen voor veel inspiratie en bemoedigen ons in het werk dat we mogen doen. In onze maandelijkse nieuwsbrief voor bedrijven hebben we verslag gedaan. 

De reguliere inkomsten vanuit de bedrijven zijn uiteindelijk nagenoeg op begrotingsniveau binnengekomen. We zijn verwonderd over de betrokkenheid en bereidheid van ondernemers in de ondersteuning van de projecten van onze partners. Met als doel: een hoopvolle toekomst voor mensen in kwetsbare omstandigheden. 


5.2.4 Kerken

Kerken die in ons adressenbestand staan, hebben meegedraaid in het reguliere mailprogramma.


5.2.5 Scholen

Mede door de situatie rondom de oorlog in Oekraïne zijn we diverse keren op basisscholen te gast geweest om een presentatie te geven. Daarnaast is er op verschillende scholen actiegevoerd voor zowel het noodfonds als de wintercampagne. We zijn benaderd door Jufmeester.nl, een vervangingspool voor het christelijk onderwijs, met de vraag of we in voorkomende situaties een alternatieve lesdag kunnen aanbieden. We hebben een dagprogramma gemaakt, waarbij kinderen aan het eind van de dag weten wat het betekent om in kwetsbare omstandigheden te leven. Ze kunnen daarnaast aangeven wat woorden zoals dienen/naastenliefde vanuit een Bijbels perspectief inhouden. Er wordt vanuit diverse vakken een link gemaakt met het werkveld.

Binnen het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben we ons scholenprogramma ‘Internationalisation at home’. Jongeren gaan hierbij een virtuele samenwerking aan met mensen en lokale partnerorganisaties in het buitenland. Interculturele competenties en persoonlijke ontwikkeling krijgen in dit programma ruimschoots aandacht. Naast een inhoudelijk gedeelte kan er ook een sponsoractie aan gekoppeld worden. Het programma is op diverse scholen is behandeld.

Het is mooi om te constateren dat we veel contacten hebben met het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. We hopen in 2023 naast het scholenprogramma ook weer bewustwordingsreizen te organiseren.

5.2.6 Jongeren

We vinden het belangrijk om jongeren te betrekken bij ons werk. De Xperiencereizen zijn daar bij uitstek een mogelijkheid voor. In het afgelopen jaar hebben we helaas maar één reis kunnen organiseren. Dit vanwege de situatie rondom het coronavirus en de instabiele situatie in de landen waar we werken.
De uitdaging voor Kom over en help is om nieuwe generaties aan zich te binden en hen te boeien voor de toekomst. Dat vergt extra investeringen in de relatie met jongeren en innovatie in de wijze waarop we de verbinding zoeken.

In 2023 wordt er gefocust op reizen en het scholenprogramma. Daarnaast wordt er gewerkt aan een app die gebruikt kan worden.


5.2.7 Plaatselijke comités

In de Alblasserwaard en in Bunschoten zijn vrijwilligers vanuit een werkgroep actief geweest voor Kom over en help. De boterletteractie in Alblasserdam was een succes. Er zijn 2.600 boterletters verkocht, wat resulteerde in een opbrengst van ruim € 12.000. Ook is er in de Alblasserwaard ruim € 2.000 ingezameld door de verkoop van babykleding via Schattig, www.schattigexclusief.nl.

Werkgroep Bunschoten is dankbaar voor de goede resultaten in 2022. De verschillende activiteiten, waaronder de collecte, de kerstbussenactie en de bedrijvenactie, brachten bij elkaar het mooie bedrag op van bijna € 57.000. Ook in andere plaatsen is actiegevoerd voor Kom over en help en zijn er mooie bedragen opgehaald voor hulp aan mensen die leven in kwetsbare omstandigheden. 


5.2.8 Kledinginzamelpunten

Via het concept ‘Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans’ is er in 2022 ruim € 100.000 ingezameld. In april en oktober is er via diverse kanalen aandacht gevraagd voor kledinginzameling.

Met de gedoneerde kleding ondersteunt Kom over en help diverse projecten in Oost-Europa. Met de opbrengst van een volle kledingcontainer kunnen tien kinderen een jaar lang naar een dagopvangcentrum, of kan een ondernemer een lening krijgen om een klein (agrarisch) bedrijfje te starten. Ook krijgt hij of zij ondersteuning bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

De gedoneerde kleding gaat naar een sorteercentrum. De sorteercentra zorgen voor 100% textielrecycling in onder andere Oost-Europa. 
Er is in 2022 210.000 kilo kleding opgehaald, versus 200.000 kilo in 2021, 150.000 in 2020 (minder vanwege corona) en 182.000 in 2019. Er zijn drie nieuwe kledinginzamelpunten bij gekomen. Met behulp van folders, berichten in (kerk)bladen, vlaggen, posters en een duidelijke webpagina met een interactieve kaart, proberen we het de mensen makkelijk te maken hun kleding bij onze inzamelpunten te brengen. Zo vraagt Kom over en help op diverse manieren aandacht voor de kledinginzameling. Het inzamelen van kleding wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

5.2.9 Stichtingen en fondsen

Ook in 2022 mochten we zowel voor het noodfonds als de reguliere projecten mooie donaties ontvangen. Er werd een aanzienlijke groei gerealiseerd, mede door het contact met nieuwe stichtingen/vermogensfondsen. Deze organisaties ontvangen met regelmaat een mailing of magazine.  


5.2.10 Website en social media

In het afgelopen jaar hebben we meer integraal gewerkt om kanalen met elkaar te verbinden. De online communicatie heeft als doel dat we onze zichtbaarheid vergroten, onze autoriteit laten zien en de betrokkenheid met de achterban vergroten We zijn gedurende het hele jaar goed zichtbaar geweest op onze website, de sociale kanalen en met online campagnes. Dit is goed merkbaar in de groei van bezoekers en volgers. In 2022 hebben we bijna 90.000 unieke bezoekers mogen verwelkomen op de website. Dit is de grootste groei in de afgelopen vijf jaar. Ook zien we het aantal online donaties weer stijgen. De aantallen volgers op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn zijn ook weer gegroeid. In 2022 is er speciaal aandacht geweest voor YouTube. De focus ligt namelijk op meer videocontent. In 2023 zal hier nog meer aandacht voor zijn. 


5.2.11 In de media

Het vergroten van onze naamsbekendheid is een belangrijke doelstelling. In al onze communicatie is het van belang dat de kernboodschap centraal staat: mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven (in de landen waar we werken). Daarbij is ontwikkeling naar zelfredzaamheid het hoofddoel.

Gedurende het jaar zetten we zoveel mogelijk communicatiemiddelen in om onze kernboodschap en thema’s voor het voetlicht te brengen. De diversiteit in content geeft ons de kans om zowel impact te maken als onze autoriteit te laten gelden.
Dit jaar zijn we op verschillende manieren in de media zichtbaar en hoorbaar geweest. Naast de publiciteit rondom campagnes hebben we door een samenwerking met onder andere het Christelijk Noodhulpcluster (CNC) en Prisma ons verhaal kunnen doen in het ND en RD. Daarnaast hebben we onze bijdrage kunnen leveren bij Family7 en Groot Nieuws Radio.

5.2.12 Klachtenprocedure

Klachten en kritische reacties van onze donateurs zien we als blijk van betrokkenheid. Deze geven inzicht in het beeld dat de achterban heeft van onze communicatie en van onze organisatie als geheel. Klachten worden snel en serieus behandeld volgens de interne klachtenprocedure.

In 2022 zijn er negen klachten binnengekomen. Twee donateurs zijn teleurgesteld over een telemarketingactie. Meerdere donateurs hebben aangegeven er niet blij mee te zijn dat ze meerdere keren dezelfde post ontvangen. Twee donateurs namen de moeite om contact op te nemen met Kom over en help om een verschil van visie ten aanzien van het communicatiebeleid te delen. 
Een betrokken donateur is niet tevreden over het nakomen van de afspraken ten aanzien van een incasso. Een vrijwilliger heeft zich geërgerd omdat er een actie in de woonomgeving was, waarvan de vrijwilliger niet op de hoogte is gebracht.
Een donateur heeft een klacht ingediend omdat een oude bevestigingsmail is verstuurd.
Een donateur heeft laten weten niet blij te zijn met de gang van zaken als er een puzzeladvertentie is ingevuld.
We zijn blij dat we in alle gevallen de donateurs hebben gesproken om de klacht naar tevredenheid op te lossen. In slechts één geval heeft dit geresulteerd in het definitief opzeggen van het donateurschap van Kom over en help.

 

Hoofdstuk 6: De toekomst

 

Hoofdstuk 6

De toekomst

 

Ook in 2023 werken we aan onze strategie en koersuitspraken.

Dit betekent onder andere dat in 2023:

 • de geplande organisatieontwikkeling per partner in werking treedt en verder zal worden uitgewerkt.
 • noodhulp in Oekraïne wordt verleend.
 • de helft van de partners een plan maakt voor public relations, om te werken aan eigen fondsenwerving.
 • we inzetten op het vergroten van onze naamsbekendheid.
 • gestart wordt met voorbereidingen voor het 50-jarig jubileum van Kom over en help in 2024.
 • we inzetten op het vasthouden van donateurs die specifiek gaven voor noodhulp.
 • we streven naar meer segmentatie in groepen donateurs, soms gekoppeld aan specifieke projecten.

 

De gevaarlijke vlucht van Sasha en Pasha

 

Lees het verhaal van Sasha en Pasha

 

Kom over en help blijft samenwerken met lokale partners in de landen waar we nu werken. 

Dit betekent onder andere dat we in 2023:

 • werken volgens de nieuwe partnercriteria die in deze beleidsplanperiode zijn vastgesteld.
 • voor de partners die nog geen organisatieplan hebben, dit alsnog opzetten.
 • in de organisatieontwikkelingsplannen per partner (conform de partnerdifferentiatie) nadrukkelijk aandacht besteden aan lobby en advocacy bij de plaatselijke, regionale, landelijke en Europese overheid.
 • online partnermeetings organiseren met als thema financiële zaken en rond de interventiestrategieën Maatschappelijke zorg en Educatie.
 • beleid vaststellen ten aanzien van noodhulp.

De samenwerking met andere organisaties in Nederland wordt geïntensiveerd om de missie voor de lange termijn waar te kunnen maken.

Dit betekent onder andere dat we in 2023:

 • met Dorcas de samenwerking intensiveren rond projecten die social impact and economical development stimuleren in Moldavië en Albanië en komen tot een speciale entiteit hiervoor, met mogelijkheden voor investering en participatie.
 • samenwerken met EO Metterdaad in verschillende projecten.
 • binnen CPOE en Prisma krachten bundelen om te komen tot capaciteitsontwikkeling van de partnerorganisaties. We werken mee in de stuurgroep en verschillende werkgroepen. Ook werken we mee aan de training die voor Nederlandse organisaties gegeven wordt.

Voor 2023 zijn verschillende werkbezoeken en (doelgroepen)reizen gepland.

Hoofdstuk 7: Jaarrekening

 

Hoofdstuk 7

Jaarrekening

2022

 

7.1 Balans per 31 december 2022

1. Balans per 31 december 202131 december 202231 december 2021
ACTIVA
Immateriële vaste activa (1)85.903127.107
Materiële vaste activa (2)44.21252.938
Financiële vaste activa (3)10.01044.199
140.125224.244
Vorderingen en overlopende activa (4)323.396222.716
Liquide middelen (5)2.533.2681.185.577
2.856.6641.408.293
Totaal2.996.7891.632.537
PASSIVA
Reserves
Continuïteitsreserve (6)775.000750.000
Bestemmingsreserve noodhulp (7)100.000100.000
Bestemmingsreserve projecten (8)614.558226.512
1.489.5581.076.512
Fondsen
Bestemmingsfonds projecten (9)1.334.109426.081
Kortlopende schulden (10)173.122129.944
Totaal2.996.7891.632.537

7.2 Staat van baten en lasten 2022 en bestemming saldo

2. Staat van baten en lasten 2021 en bestemming saldoRealisatie 2022Begroting 2022Realisatie 2021
BATEN
Baten van particulieren (13)2.859.4952.362.0001.722.681
Baten van bedrijven839.529715.000491.487
Baten van andere organisaties zonder winststreven (14)2.627.9111.373.000547.554
Som van de geworven baten6.326.9354.450.0002.761.722
Baten uit natura107.338100.00067.929
Som van de baten6.434.2734.550.0002.829.651
LASTEN
Besteed aan programma's (§ 7.4)
Educatie1.941.5911.175.3291.345.305
Inkomstengenererende activiteiten300.238318.837334.840
Maatschappelijke zorg2.107.4231.670.990372.650
Nog niet aan partners toegezegd0828.8640
Bewustwording en draagvlakversterking309.477305.590287.722
4.658.7294.299.6102.340.517
Wervingskosten (§ 7.4)309.477305.590287.722
Kosten beheer en administratie (§ 7.4)143.299162.800129.127
Som van de lasten5.111.5054.768.0002.757.366
Saldo voor financiële baten en lasten1.322.768-218.00072.285
Saldo financiële baten en lasten (18)-1.694-5.0008.685
Saldo van baten en lasten1.321.074-223.00080.970
Bestemming saldo baten en lasten
Toevoeging (+) /onttrekking (-) aan:
Continuïteitsreserve25.000025.000
Bestemmingsreserve noodhulp00100.000
Bestemmingsreserve projecten388.046-223.000-224.157
Bestemmingsfonds projecten908.0280180.127
Totaal1.321.074-223.00080.970

7.3 Kasstroomoverzicht 2022

                                               2022                                              2021
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten (§ 7.2)1.321.04780.970
Aanpassingen betreffende:
Afschrijving immateriële vaste activa (1)53.24439.328
Afschrijving materiële vaste activa (2)21.59922.053
Mutatie financiële vaste activa (3)34.18953.600
Mutatie voorraden01.292
Mutatie vorderingen (4)-100.68023.416
Mutatie kortlopende schulden (10)43.178-54.845
51.53084.844
Kasstroom uit operationele activiteiten1.372.604165.814
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa (1)-12.040-91.306
Investeringen materiële vaste activa (2)-12.873-26.801
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-24.913-118.107
Netto kasstroom1.347.69147.707
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari1.185.5771.137.870
Liquide middelen per 31 december2.533.2681.185.577
Mutatie liquide middelen1.347.69147.707

Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de inkomende en uitgaande geldstromen in het boekjaar. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

7.4 Lastenverdeelstaat 2022

Programma'sEducatieInkomsten- genererende activiteitenMaatschappelijke zorgBewustwording en draagvlak-versterkingBesteed aan doelstellingWervings- kostenBeheer en administratieRealisatie 2022Begroting 2022Realisatie 2021
Verdeelsleutel kosten eigen organisatie18,3%2,8%19,9%20,5%61,5%20,5%18,0%100,00%
Directe bestedingen1.774.147274.3451.925.677146.2764.120.445146.2764.266.7213.924.0002.026.731
Toegerekende kosten
1. Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland21.7333.36123.58948.68248.68230.00013.259
2. Kosten eigen organisatie
Personeelskosten101.47615.692110.144113.656340.968113.65699.796554.420575.000528.697
Huisvestingskosten7.0641.0927.6687.91323.7387.9136.94838.59940.00035.178
Kantoor- en algemene kosten23.4733.63025.47726.28978.86926.28923.083128.241129.00092.219
Afschrijvingskosten13.6972.11814.86815.34346.02715.34313.47274.84270.00061.281
Totaal kosten eigen organisatie145.71022.532181.746163.201489.602163.201143.299796.102814.000717.376
Totaal toegerekende kosten167.44325.893181.746163.201538.284163.201143.299844.784844.000730.635
Som van de lasten1.941.590300.2382.107.423309.4774.658.729309.477143.2995.1115.5054.768.0002.757.366

De lastenverdeelstaat geeft het totaal weer van de aan de diverse programma’s toegerekende lasten, te weten:

 • de directe bestedingen;
 • de kosten van voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland;
 • de kosten van de eigen organisatie.

Toelichting 

 • De kosten ‘Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland’ zijn naar rato verdeeld over de bestedingen.
 • De ‘Kosten eigen organisatie’ zijn toegerekend door middel van een verdeelsleutel. Deze verdeling is tot stand gekomen op basis van de per functie, naar functie-inhoud toegerekende uren aan de deelteams Programma’s, Communicatie en Fondsenwerving en Beheer en administratie. De hoogte van de salariskosten per functie is daarbij betrokken.
 • De toerekening van de ‘Kosten eigen organisatie’ aan ‘Bewustwording en draagvlakversterking’ enerzijds en ‘Wervingskosten’ anderzijds vindt in dezelfde verhouding plaats als ook voor de directe kosten wordt toegepast, namelijk 50/50.
 • De toerekening van de ‘Kosten eigen organisatie’ aan de verschillende programma’s is berekend naar rato van de gedane bestedingen.
 • Een nadere specificatie van de ‘Kosten eigen organisatie’ is opgenomen in paragraaf 7.8.
 • De systematiek van kostentoerekening is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

7.5 Algemene toelichting op de jaarrekening 

Algemeen

Stichting Kom over en help

Stichting Kom over en help is een stichting, statutair gevestigd in Nijkerk (Gld.) en feitelijk gevestigd aan de Beurtschipper 14 – 20, 3861 SC te Nijkerk (Gld). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41172259. 

De stichting is opgericht op 7 januari 1974 en heeft als statutair doel 

 • het dienen van de kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië vanuit christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties;
 • bewustwording bij de achterban van de woon- en leefsituatie van kinderen en gezinnen in Oost-Europa en Eurazië.

 

Uitgangspunten jaarverslaggeving

De jaarrekening 2022 is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, waaronder begrepen Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties, zoals uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, waarbij matching wordt toegepast.

In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichtingen in paragraaf 7.6 en 7.7. Bij een verwijzing naar een onderdeel uit de jaarrekening wordt dit aangeduid met ‘paragraaf’.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De jaarrekening is opgemaakt in euro’s, zijnde de functionele valuta.

Continuïteit

In het afgelopen jaar heeft de oorlog in Oekraïne grote invloed op de wereld gehad, onder meer door gestegen prijzen van voedsel en energie, uitmondend in een hoge inflatie. Kom over en help heeft in 2022 hoge bedragen ontvangen voor het noodfonds Oekraïne, terwijl de overige ontvangsten daar niet onder geleden hebben.

In de begroting 2023 is evenwel opnieuw nadrukkelijk rekening gehouden met onzekerheden in te ontvangen baten. Zo zijn nog niet alle begrote baten aan partners toegezegd. Daarnaast kunnen al wel toegezegde bedragen worden aangepast bij tegenvallende inkomsten.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Omrekening van vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende koers op transactiedatum. Monetaire bezittingen en schulden worden per balansdatum omgerekend in euro’s tegen de op balansdatum geldende wisselkoers. Koersresultaten worden in de staat van baten en lasten opgenomen onder de ‘Financiële baten en lasten’.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die invloed kunnen hebben op de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De werkelijke uitkomst kan afwijken van de toegepaste schattingen.

Bijzondere waardeverminderingen

Op elke balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als last in de staat van baten en lasten verwerkt (onder de afschrijvingen), onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Grondslagen voor waardering

 • Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met jaarlijkse afschrijvingen en (eventuele) bijzondere waardeverminderingen. Het afschrijvingspercentage bedraagt 33,33%.
 • Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met jaarlijkse afschrijvingen en (eventuele) bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingspercentages bedragen 20% (vervoermiddelen), 25% (kantoorinventaris) en 33,33% (computerapparatuur).
 • De financiële vaste activa, bestaande uit verstrekte leningen, worden initieel opgenomen tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van (eventuele) bijzondere waardeverminderingen en voorzieningen wegens oninbaarheid.
 • Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
 • Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, meestal gelijk aan de nominale waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
 • Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 • Reserves en fondsen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 • Kortlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, meestal gelijk aan de nominale waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor resultaatbepaling

 • Geworven baten worden verantwoord voor het ontvangen bedrag, zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering worden gebracht.
 • Baten worden verwerkt in het jaar waarin deze worden ontvangen, dan wel door de gever zijn toegezegd en betrouwbaar zijn vast te stellen.
 • Op baten die voor een specifieke bestemming zijn ontvangen wordt 10% ingehouden ter dekking van de kosten van de eigen organisatie, tenzij met de donor een afwijkend percentage overeen is gekomen. Deze inhouding vindt plaats op het moment van besteding van de gelden en wordt opgenomen in het bedrag van de besteding.
 • Nalatenschappen worden verwerkt in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, alsmede beneficiair is aanvaard. Ontvangen voorschotten worden verwerkt als baten uit nalatenschappen in het boekjaar waarin deze worden ontvangen.
 • Baten van andere organisaties zonder winststreven worden als bate opgenomen voor zover en naar rato de bijbehorende bestedingen in het boekjaar zijn gedaan, en wordt voldaan aan de voorwaarden van de donor.
 • De bestedingen aan programma’s zijn verantwoord overeenkomstig de doelstellingen van de stichting. De bestedingen worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
 • Lonen en salarissen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn. Kom over en help volgt vrijwillig, op enkele aanvullingen na, de ‘arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’ van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • De pensioenregeling is verwerkt volgens de verplichtingenbenadering, gebaseerd op een middelloonregeling. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremie, voor zover niet ingehouden op het salaris van de medewerkers, wordt als last verantwoord op het moment dat deze verschuldigd is. Kom over en help is aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De pensioenregeling bestaat uit een ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.
 • De kosten van de eigen organisatie worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de primaire doelstellingen, aan de wervingskosten en beheer en administratie. Een nadere toelichting wordt gegeven in paragraaf 4 van de jaarrekening, ‘Lastenverdeelstaat 2022’.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de geldende koers op transactiedatum.

Fiscale positie

In verband met het ontbreken van een winstoogmerk is Kom over en help vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting.

In verband met de ANBI-status is Kom over en help geen schenkingsrecht verschuldigd over ontvangen giften.

Kom over en help is btw verschuldigd over leveringen van goederen en diensten in het kader van fondsenwervende activiteiten, ingeval deze bepaalde maximumbedragen van de Belastingdienst overschrijden. Voor Kom over en help betekent dit dat zij btw afdraagt over de verkoop van kleding en boeken.

7.6 Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa20222021
Boekwaarde per 1 januari (1)127.10775.129
Investering in boekjaar12.04091.306
Afschrijving boekjaar (inclusief bijzondere waardevermindering)-53.244-39.328
Boekwaarde per 31 december             85.903           127.107

De immateriële vaste activa bestaan uit (implementatie van) software, benodigd voor de bedrijfsvoering.

20222021
Materiële vaste activa (2)
Bedrijfsmiddelen, benodigd voor de bedrijfsvoering24.81131.540
Bedrijfsmiddelen voor directe aanwending in het kader van de doelstelling49.40221.398
Boekwaarde per 31 december44.21352.938
Boekwaarde per 1 januari52.93848.190
Investering in boekjaar12.87326.801
Afschrijving boekjaar-21.599-22.053
Boekwaarde per 31 december                   44.212                   52.938

Onder de materiële vaste activa zijn een vervoermiddel en drie zeecontainers begrepen, die direct aangewend worden in het kader van de doelstelling, te weten het ophalen van kleding. De overige materiële vaste activa, bestaande uit kantoorinventaris en computerapparatuur, zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.

20222021
Financiële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari (kort- en langlopend deel)178.790121.796
Verstrekkingen in boekjaar559.10065.110
Aflossingen in boekjaar-22.616-8.800
Valutaresultaten-4538.684
Boekwaarde per 31 december (kort- en langlopend deel)722.821186.790
Af: voorwaardelijk deel leningen-677.694-118.594
Af: kortlopend deel-35.117-23.997
Boekwaarde per 31 december (langlopend deel)10.01044.199
Reden verstrekking leningen u/g      Verstrekte hoofdsom          Uitstaand bedrag      Einddatum lening
Microkredieten (II)30.00030.42710-01-2023
Financieringsbehoefte partner20.00014.70030-12-2026
Bouw dagopvangcentrum674.803677.694Voorwaardelijk
Totaal724.803722.821

Onder de financiële vaste activa zijn renteloze leningen begrepen die verstrekt zijn in het kader van de doelstelling. Na afloop kan de lening worden verlengd dan wel op andere wijze worden besteed in het kader van de doelstelling. Er zijn momenteel geen zekerheden gesteld.

  20222021
Vorderingen en overlopende activa (4)
Te ontvangen nalatenschappen55.86266.000
Debiteuren0605
Rekening-courant Werkgroep Bunschoten   40.73839.939
Kortlopend deel van leningen u/g35.11723.997
Overlopende giften96.08727.390
Nog te ontvangen projectgelden55.25424.791
Vooruitbetaalde kosten27.85233.934
Diversen 12.4866.060
323.396222.716

Liquide middelen (5)

Bij het aangaan van de huurovereenkomst voor het kantoor per 1 juli 2015, is voor een bedrag van € 9.050 een bankgarantie afgegeven. Over dit bedrag kan derhalve niet vrij beschikt worden.

Continuïteitsreserve (6)                                20222021
Saldo per 1 januari750.000725.000
Mutatie25.00025.000
Saldo per 31 december775.000750.000

De continuïteitsreserve is bedoeld als buffervermogen voor risico’s en onvoorziene omstandigheden. De hoogte van de reserve is onderbouwd door middel van een risicoanalyse. Tevens is in deze reserve het bedrag opgenomen aan vaste activa, alsmede te vorderen nalatenschappen. De in deze activa vastgelegde middelen kunnen niet op korte termijn worden ingezet in het kader van de doelstelling. De mutatie van de continuïteitsreserve is opgenomen in de bestemming van het saldo van baten en lasten.

Bestemmingsreserve projecten (7)20222021
Saldo per 1 januari226.512450.669
Volgens bestemming saldo baten en lasten388.046-224.157
Saldo per 31 december614.558226.512

Door het bestuur is besloten om alle onbestemde resultaten, met uitzondering van de bestemmingsreserve noodhulp, op te nemen in een bestemmingsreserve projecten. Deze gelden kunnen worden ingezet voor alle typen projecten, waaronder begrepen niet-begrote projecten.

Bestemmingsreserve noodhulp (8)20222021
Saldo per 1 januari100.000100.000
Volgens bestemming saldo baten en lasten00
Saldo per 31 december100.000100.000

Door het bestuur is besloten om een bestemmingsreserve noodhulp ten bedrage van € 100.000 te vormen. Hieruit kan in voorkomende situaties noodhulp worden verstrekt voordat vanuit specifieke fondswerving al gelden daarvoor beschikbaar zijn gekomen. De reserve zal vanuit de fondswerving weer worden aangevuld.

Bestemmingsfonds projecten (9)20222021
Saldo per 1 januari426.081   245.954
Volgens bestemming saldo baten en lasten    908.028180.127
Saldo per 31 december1.334.109426.081

Het bestemmingsfonds projecten wordt gevormd door baten die ontvangen zijn voor specifieke projecten of doelen, maar die aan het einde van het jaar nog niet zijn c.q. konden worden besteed voor het aangegeven doel. De mutatie van het bestemmingsfonds projecten is opgenomen in de bestemming van het saldo van baten en lasten.
Hieronder is een gedetailleerde samenstelling en verloop weergegeven.

ProjectenSaldo per
01-01-2022
Baten in 2022Bestedingen in 2022Mutatie algemene middelenSaldo per
31-12-2022
Afwikkeling
Werkgroep Bunschoten39.93863.373-62.573040.738Besteding in 2023 e.v.
Business Investments203.25224.942-184.297043.897Besteding in 2023 e.v.
Fonds (micro)kredieten68.1960-23.069045.127Bij aflossing
Mother and child center Petrivske010.000-8.33301.667Besteding in 2023 e.v.
Construction Charity Mission New Hope0613.699-606.44707.252Besteding in 2023 e.v.
Foster Family3.85543.977-63.33315.5010N.v.t.
Lidia Foundation incidenteel02.500002.500Besteding in 2023 e.v.
Perspective4Ukraine040000400Besteding in 2023 e.v.
Kiwi farm56.1507.735-19.092044.793Besteding in 2023 e.v.
Pig Farming05.000005.000Besteding in 2023 e.v.
Voorjaarscampagne 2021-'Werken aan morgen'54.6907.426-62.11600N.v.t.
Noodfonds Oekraïne 202202.666.360-1.814.1650852.195Besteding in 2023 e.v.
Bake4Ukraine0455.626-180.0340275.592Besteding in 2023 e.v.
Sewing course027.825-12.876014.949Besteding in 2023 e.v.
Totaal426.0813.928.863-3.036.33515.5011.334.110
Kortlopende schulden (10)20222021
Crediteuren100.49532.214
Vooruitontvangen projectgelden20.50041.000
Belastingdienst (btw resp. loonheffing)        8.981775
Opgebouwd vakantiegeld16.43418.445
Waarde verlofdagen11.46513.507
Overige kosten15.24724.003
173.122129.944

(11) Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Kom over en help is per 1 juli 2015 een huurovereenkomst aangegaan voor het kantoor Beurtschipper 14 – 20 te Nijkerk. Met ingang van 30 juni 2020 is deze huurovereenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van 2 jaar. De huurverplichting (inclusief servicekosten) bedraagt circa € 39.000 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Daarnaast is Kom over en help diverse (meerjarige) operational leaseverplichtingen (inzake licenties software, glasvezel et cetera) aangegaan voor een jaarlijks bedrag van circa € 17.500. De gemiddelde resterende duur van de overeenkomsten bedraagt circa 8 maanden.


Voorwaardelijke financiële verplichtingen

Kom over en help is vanuit meerjarentoezeggingen voorwaardelijke verplichtingen aangegaan met haar partners voor het volgende bedrag:

 • boekjaar 2023: circa € 1.250.000.

Ingeval Kom over en help onvoldoende middelen heeft, dan wel ingeval de partner zich niet houdt aan aanvullend gestelde voorwaarden, is Kom over en help niet gehouden aan de verplichtingen te voldoen.


Borgstellingen

Kom over en help heeft een borgstelling afgegeven van maximaal € 30.000 ten aanzien van een lening, alsmede de daarop verschuldigde rente die door een donateur is verstrekt aan een partnerorganisatie. De borgstelling eindigt uiterlijk 30 december 2027. Het aflossingsschema voorziet in 5 jaarlijkse aflossingen van elk € 5.000, ingaande eind 2023.


(12) Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum bekend.

7.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

(13) Baten van particulieren

Voor een specificatie van de baten van particulieren wordt verwezen naar bijlage 1: Begroting 2023.


(14) Baten van andere organisaties zonder winststreven

Voor een specificatie van de baten van andere organisaties zonder winststreven wordt verwezen naar bijlage 1, ‘Begroting 2023’. Ten aanzien van de hieronder begrepen baten van andere fondsenwervende instellingen (onder andere EO Metterdaad) geldt dat deze baten in 2022 geheel zijn besteed aan de programma’s en projecten waarvoor de gelden zijn toegezegd en ontvangen. Er zijn geen structurele toezeggingen ontvangen.


(15) Ratio’s bestedingen en kosten

De wervingsratio, te weten de wervingskosten in een percentage van de geworven baten, bedraagt over 2022 4,9% (2021: 10,4%). Voor een nadere toelichting van deze en andere ratio’s verwijzen wij naar hoofdstuk 4.


(16) Bezoldiging en leningen directie en bestuur 2022

Bezoldiging directie

De heer G.J. Heldoorn MA, geboren op 30 mei 1975, is sinds 1 september 2019 in dienst als directeur. Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week, voor onbepaalde tijd. De ‘arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’ van de Protestantse Kerk in Nederland, met de daarin opgenomen salarisschalen, is van toepassing. De directeur is ingedeeld in schaal twaalf, trede tien.

                            20222021
Bezoldiging                                      
Brutosalaris69.24467.279
Vakantietoeslag5.5395.382
Eindejaarsuitkering5.7475.584
Eenmalige cao-uitkering450300
Totaal bruto jaarinkomen                               80.98078.545
Werkgeversdeel sociale lasten10.09411.168
Werkgeversdeel pensioenlasten10.0049.913
Totale bruto salariskosten101.07899.626

Het totale brutojaarinkomen van de directeur blijft met 23% onder het maximum van €105.101 volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. De totale salariskosten blijven met circa 53% onder het in de regeling opgenomen maximum van €209.000 per jaar.


Bezoldiging bestuur

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk voor de stichting. Gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat € 0,28 per kilometer. Over 2022 zijn geen reiskosten gedeclareerd.

Leningen

Aan de directie en de bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Personeelsformatie (ultimo jaar) (17)Realisatie 2022Begroting 2022Realisatie 2021
Aantal werknemers in dienst91211
Fte's6,58,17,3
Financiële baten en lasten (18)
Realisatie 2022Begroting 2022Realisatie 2021
Financiële baten en lasten
Financiële baten-1.432-5.0008.685
Financiële lasten-26200
-1.694-5.0008.685
Financiële baten
Valutakoersresultaten op leningen u/g-1.43208.707
Rentebaten0-5.000-22
-1.432-5.0008.685
Financiële lasten
Valutakoersresultaten op leningen u/g-26200

7.8 Specificatie kosten eigen organisatie

  Realisatie 2022    Begroting 2022  Realisatie 2021
Personeelskosten
Brutosalarissen354.814373.000381.078
Af: zwangerschaps- en ziekengelduitkering00-22.575
Sociale lasten53.95875.00062.071
Pensioenpremie35.40250.00040.166
Ingeleend personeel59.90430.00021.263
Overige personeelskosten50.34247.00046.694
Personeelskosten554.420575.000528.697
Huisvestingskosten
Huur kantoorpand038.81438.994
Opbrengst onderverhuur-39.660-10.200-10.200
Overige huisvestingskosten48.7999.9856.384
Huisvestingskosten9.13938.59935.178
Kantoor- en algemene kosten
Automatiseringskosten41.16335.00040.808
Doorontwikkeling Salesforce32.51435.0000
Advieskosten54510.0000
Accountantskosten12.00012.00012.374
Kosten communicatie10.6189.50014.590
Lidmaatschapskosten6.0097.5007.848
Kantoorbenodigdheden3.0974.5002.681
Kosten bestuur1.8801.5002.262
Diverse kantoor- en algemene kosten20.41514.00011.656
Kantoor- en algemene kosten128.241129.00092.219
Afschrijvingskosten74.84270.00061.282
Totale kosten eigen organisatie796.102814.000717.376

7.9 Ondertekening jaarrekening


Ondertekening


De jaarrekening 2022 is opgemaakt d.d. 5 april 2023.

G.J. Heldoorn
Directeur

7.10 Bijlagen

Bijlage 1: Begroting 2023

Begroting 2023Realisatie 2022Realisatie 2022Realisatie 2022
totaalregulierNoodfonds Oekraïne
BATEN
Baten van particulieren
Particuliere donateurs1.885.0002.764.9581.723.1891.041.769
Nalatenschappen90.00084.53784.5370
Jongeren010.00010.0000
1.975.0002.859.4951.817.7261.041.769
Baten van bedrijven615.000839.529406.087433.442
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Kerken en verenigingen250.000682.762221.442461.320
Comités en werkgroepen150.000179.731137.30442.427
Stichtingen en vermogensfondsen180.000428.296185.119243.177
Onderwijs80.000205.52167.869137.652
Andere fondsenwervende instellingen430.0001.131.601369.402762.199
1.090.0002.627.911981.1361.646.775
Som van de geworven baten3.680.0006.326.9353.204.9493.121.986
Baten uit natura
Verkoop kleding120.000107.338107.3380
Som van de baten3.800.0006.434.2733.312.2873.121.986
LASTEN
Te besteden aan programma's
Educatie1.474.9671.941.591
Inkomstengenererende activiteiten422.214300.238
Maatschappelijke zorg1.091.6452.107.423
Nog niet aan partners toegezegd1.094.4220
Bewustwording en draagvlakversterking326.626309.477
4.409.8744.658.729
Wervingskosten326.626309.477
Kosten beheer en administratie148.500143.299
Som van de lasten4.885.0005.111.505
Saldo voor financiële baten en lasten-1.085.0001.322.768
Saldo van baten en lasten-1.085.0001.321.074

Bijlage 2: Accountantsverklaring

Download accountantsverklaring

 

Bijlage 2: Accountantsverklaring